Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2013

wampirus
9728 b196 500
Zostaniesz?/ Hłasko
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaAyumi Ayumi
wampirus
3016 3260
wampirus
1098 d415
Reposted fromomengnidnif omengnidnif viamefir mefir
wampirus
6969 060e 500
9596 22d3
Reposted fromwestwood westwood viamefir mefir
wampirus
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamefir mefir
wampirus
wampirus
Nieważne co mówią inni. Pieprz to. Ludzie zawsze gadają, szczególnie Ci, którzy nie mają odwagi żyć tak jak Ty. Miej gdzieś zdanie społeczeństwa. To Ty masz patrzeć w lustro i widzieć tą, którą jesteś, a nie marionetkę uszytą z ludzkich upodobań.
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viamefir mefir
wampirus
5573 9c2b
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viaviceer viceer
wampirus
wampirus
2850 1da0
Reposted fromfungi fungi viaFate46 Fate46
wampirus
Nie czuję się dziś na siłach, żeby istnieć.
— co poradzić:)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaFate46 Fate46
wampirus
0111 c021 500
Reposted fromcontroversial controversial viaFate46 Fate46
wampirus
8756 1e2e 500
Reposted fromkasiak kasiak
wampirus
Reposted fromknwk knwk viaFate46 Fate46
wampirus
7600 495f
Reposted fromdonootgiveup donootgiveup viadice dice
wampirus
Reposted fromkazu kazu viaFate46 Fate46
wampirus
Reposted fromblackkite84 blackkite84
wampirus
1062 3f77
Reposted fromewkie ewkie viacelebration celebration
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl