Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2013

2942 2da1 500

hubedihubbe:

All she wants is a friend

Reposted fromtygrysica tygrysica viamefir mefir
wampirus
2894 a135 500
Reposted fromneufrin neufrin viasebner sebner
wampirus
YOU DAMN BETA!
Reposted fromperopero peropero viaAQ AQ
wampirus
Reposted fromknwk knwk viaAQ AQ
wampirus
5674 0a21
Reposted fromfungi fungi viaAQ AQ
wampirus
4369 b89d 500
Reposted fromAQ AQ
wampirus
Reposted fromknwk knwk viaAQ AQ
wampirus
0094 968a
Reposted fromShini Shini viaSzczurek Szczurek
wampirus
1557 d53c
Reposted fromstylte stylte via13-days 13-days
wampirus
wampirus
9679 90fa
Reposted fromkonwalia konwalia via13-days 13-days
wampirus
3628 93dc
Reposted fromfatique fatique via13-days 13-days
wampirus
8298 0558
Reposted fromoopsiak oopsiak viaTARDIS TARDIS
wampirus
8299 d6a0
Reposted fromoopsiak oopsiak viaTARDIS TARDIS
wampirus
4759 903b 500
Reposted fromIzmirEgal IzmirEgal viashadows shadows
wampirus
7484 6fcc
Reposted fromproof proof viamefir mefir
wampirus
Reposted fromprecious precious viamefir mefir
wampirus
9043 019f
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viamefir mefir
wampirus
Mam wrażenie, że napisałam już kilka początków, a żaden dalszy ciąg nie następuje.(...) Gdy się tak rozglądam po swym życiu, to mam wrażenie, że składa się ono z samych początków. Nic tylko początki, zaczynanie od nowa, inicjacje, prologi i wstępy, preliminarze i projekty... Dobre albo złe początki, ale też i - miłe złego początki!
— Anna Janko
Reposted fromzoo zoo viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl